logo

Become a member

Membership Form / सदस्यताको निमित्त आवेदन फारम

To President (श्रीमान अध्यक्ष ज्यू ) ,
Confederation of Nepalese Industries (नेपाल उद्योग परिसंघ) ।

Dear Sir (महोदय) ,
Our industry/ institution is registered in the concerned body of the Government of Nepal in accordance with the prevailing law and is in continuous operation. We are willing to take membership of CNI within the constitution, policy and rules of the confederation. Thus, we have applied for the membership, we request you to accept our request.
(हाम्रो उद्योग/ प्रतिष्ठान/ संस्था प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारकोसम्बन्धित निकायमा दर्ता भई निरन्तर संचालनमा रहेकोले परिसंघको विधान एवं नीति नियम भित्र रही सदस्यता लिन इच्छुक तथा मञ्जुर रहेका छौ । अतः परिसंघको सदस्यताका लागि आवश्यक आवेदन गर्दै सद्स्यता उपलब्ध गराइ पाउन अनुरोध गर्दछौं ।)

Choose Your Membership Type*
4. Chairperson / Managing Director (अध्यक्ष प्रमुख सञ्चालक) :
Managing director same as Chairperson
5. Managing Director (प्रबन्ध निर्देशक) :
9. Capital Structure (पुँजीगत संरचना) : (Fill at least one field)
11. Upload Documents: (Only image files: jpeg/jpg/png)
12. Above mentioned detailed are true and if found false will accept the actions as per the law. The decisions made by our representative in CNI is acceptable to us.
(माथि उल्लेख गरिएका विवरणहरु साँचो हुन झुठा ठहरेमा कानून बमोजिम सहुँला बुझाउँला । यस प्रतिष्ठानको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले गरेको निर्णय तथा दस्तखत हाम्रो संस्था/ उद्योग/ प्रतिष्ठानलाई मान्य हुनेछ ।)
13. द्रष्टव्यः नेपाल उद्योग परिसंघको सदस्यता प्रदान गर्ने अधिकार परिसंघमा निहित हुनेछ । सदस्यता प्रदान गर्न नसकिएमा सदस्यताका लागि आवेदकले बुझाएको रकम फिर्ता गरिनेछ ।
I accept to terms and conditions
Please accept terms before procceding
CNI Bank Details

Account Name:Confederation of Nepalese Industries

Account No. :5441304011524004

Bank: NIC Asia Bank Ltd.

Corporate Branch:Trade Tower- 5th Floor, Thapathali, Kathmandu

TOP