logo

आगामी आव २०८१/८२ को वजेटका लागि सुझावहरू उपलब्ध गराइ दिने सम्बन्धमा

Respected Members,
CNI is in the process of collecting budget suggestion for Fiscal Year 2081/82.

In this regard, CNI Secretariat has prepared a format and official letter with structure questions for your ready reference. (Please click here to download the letter and questions)
We would like to request our valued members to send us the suggestions in the given format.
CNI has prepare an online form (Please Click here) to collect the suggestions listed in the above-mentioned letter. Please feel free to choose any option (online or physical) 
 

१- नीति गत सुझावहरू

२- भन्सार दरमा गरिनु पर्ने परिवर्तन

क्र. स.

वस्तुको नाम

HS Code 

हाल कायम रहेको  भन्सार दर

कायम गरिनु पर्ने भन्सार दर

वस्तुको प्रकार

(कच्चा पदार्थ हो वा अर्ध तयारी वस्तु हो वा तयारी वस्तु हो?)

कायम रहेको अन्तः शुल्क दर

करका दर परिवर्तन गर्नु पर्ने कारण वा औचित्य

             

 

३- कच्चा पदार्थ वा अर्ध तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार महशुल तयारी वस्तुको तुलनामा अधिक वा समान रहेको छ भने यहाँको उद्योगको तयारी वस्तु, उपयोग हुने मुख्य कच्चा पदार्थ वा अर्ध तयारी वस्तुहरूको महशुल दरको विवरणः

क्र स

तयारी वस्तुको नाम

HS Code

हालको महशुल दर

कच्चा पदार्थको विवरण

HS Code

महशुल दर

     

१-

२-

   

 

वस्तु उत्पादनमा प्रयोग हुने अर्ध तयारी वस्तुहरूको विवरणः

क्र स

तयारी वस्तुको नाम

HS Code

हालको महशुल दर

अर्ध तयारी वस्तुको विवरण

HS Code

महशुल दर

     

१-

२-

   

 

४- SAFTA अन्तरगत कम भन्सार दरमा आयात भइ आन्तरिक उत्पादनलाई नकारात्मक असर गरिरहेका वस्तुहरूको सूची   

क्र स

वस्तुको नाम

HS Code

SAFTA अन्तरगतको भन्सार महशुल

तेश्रो मुलुकबाट आयात हुँदा लाग्ने भन्सार महशुल

वस्तुको आयातमा लाग्ने अन्तः शुल्कको दर

सुधारका लागि गरिनु पर्ने प्रस्ताव

           

 

५- मुलुक आत्म निर्भर भइ सकेका वस्तुहरूको सूचीः यहाँले उत्पादन गर्ने वस्तु मुलुकको माग धान्नका लागि सक्षम छ ?

क्र स

वस्तुको नाम

HS Code

वस्तुको वार्षिक  उत्पादन क्षमता

मुलुकको वार्षिक माग

हाल उद्योगले कति क्षमतामा उत्पादन गरिरहेको छ? (Capacity utilization)

सो वस्तु कति मात्रामा आयात भइ रहेको छ?

           

Anticipating your response within the given time. 
With Warm Regards,

CNI Secretariat

Become a CNI Member

Create a "Prosperous Nepal", wherein this prosperity reaches across the country to all our fellow citizens.

TOP